Stypendia

Przypominamy, że w okresie od 1 do 23  października 2023 r. można składać wnioski o stypendia na rok akademicki 2023/2024:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora.

 

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)

 studenci mogą ubiegać  się o:

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 •   pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 •   drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.  

 

Przy ustalaniu okresu, w trakcie których studentowi przysługują świadczenia stosuje się następujące zasady:

 • okres 12 semestrów rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów);
 • do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć – wlicza się każdy rozpoczęty semestr bez względu na to czy kształcenie trwało przez cały okres semestru czy krócej;
 • wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń);
 • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;
 • w przypadku gdy łączny czas trwania studiów na studiach pierwszego stopnia wynosi 9 semestrów, student ma możliwość ubiegania się o świadczenia na studiach drugiego stopnia przez okres 3 miesięcy (tj. do wyczerpania łącznego 12 semestralnego limitu).

 

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Świadczenia nie przysługują studentom będącym:

 •  żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będący funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymują pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

 

Świadczenia w postaci stypendiów przyznawane są na rok akademicki na okres 9 miesięcy:

 • za semestr zimowy uznaje się okres 5 miesięcy (od października do lutego),
 • za semestr letni uznaje się okres 4 miesięcy (od marca do czerwca).

 

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym.


 

STYPENDIUM SOCJALNE jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Organ przyznający świadczenia odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek  pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

 

W przypadku gdy student, o którym mowa powyżej lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, organ przyznający świadczenia może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub fizycznych,  może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci, o których  mowa powyżej  w pkt. d;
 • osiągnął pełnoletność  przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy  kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

oraz złożył oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.


 

STYPENDIUM  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:

 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
 • społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

W przypadku wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność na czas określony, a okres ważności orzeczenia upływa w trakcie roku akademickiego, stypendium jest przyznawane tylko na okres ważności orzeczenia.                                                                                                                                                         

 

W przypadku utraty ważności orzeczenia w trakcie roku akademickiego, student może złożyć kolejny  wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki wraz z aktualnym orzeczeniem,  stanowiącym kontynuację poprzedniego orzeczenia. Prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, o ile z nowego orzeczenia wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności.


 

STYPENDIUM REKTORA  jest przyznawane na wniosek studenta.

 

Stypendium może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub  artystyczne,  lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Za wyróżniające wyniki w nauce uznaje się wysoką średnią ocen za ostatni (zaliczony) rok studiów.

 

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora, jednak nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  – nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

 

O stypendium Rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia oraz student pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich, który ukończył studia pierwszego stopnia nie później niż w poprzednim roku akademickim.

 

Stypendium Rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

 Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

 Jeżeli liczba studentów na określonym kierunku studiów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.


 

ZAPOMOGA jest przyznawana na wniosek studenta.

 

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana, jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę jej przyznania nastąpiło w trakcie studiowania w WSZiP w Poznaniu, a wniosek o przyznanie zapomogi został złożony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia powodującego przejściowo trudną sytuację życiową, uprawniającego do przyznania świadczenia.         

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Student  nie może otrzymać kolejnej zapomogi w danym roku akademickim w oparciu o to samo uzasadnienie trudnej sytuacji życiowej.

 

Za trudną sytuację życiową uprawniającą studenta do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności: 

 • utrata stałego źródła dochodu w rodzinie studenta,
 • nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ student (nagłe zdarzenie niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec);
 •  poważna i nagła choroba studenta lub członka jego rodziny, wymagająca dodatkowych nakładów finansowych – pod warunkiem, że członek rodziny prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem ze studentem;
 •  śmierć członka  rodziny studenta prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe razem ze studentem;
 • zdarzenie losowe (np. rabunek, włamanie, kradzież mienia o znacznej wartości, pożar, powódź);
 • inne szczególnie uzasadnione i udokumentowane zdarzenie

 

Określenie „członek rodziny studenta” oznacza członka rodziny, o którym mowa w art. 88.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:   

 1. małżonka studenta,
 2. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 3. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-b, dzieci niepełnoletnie, dzieci  pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

 

Samo zdarzenie nie jest podstawą przyznania zapomogi, ale wykazanie że dane zdarzenie tak wpłynęło na sytuację życiową studenta, że można ją uznać za przejściowo trudną.