Dyplom i suplement

Po ukończeniu studiów otrzymasz Dyplom ukończenia studiów oraz suplement dyplomu.

Dyplom ukończenia studiów to dokument ścisłego zarachowania, zabezpieczony zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

Suplement dyplomu zawiera wszystkie informacje nt. studiów, m. in. ilość godzin zajęć, oceny z przedmiotów, ocena z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej, ilość zdobytych punktów ECTS, aktywności w Samorządzie Studenckim, Pochwale Rektora, praktykach i innych.

 

 

Dodatkowe aktywności i korzyści gratyfikowane wpisem w suplemencie do dyplomu: