Psychologia jednolite studia magisterskie (5-letnie)

W naszej Uczelni możesz studiować na kierunku psychologia na jednolitych studiach magisterskich (pięcioletnich).

Są to studia o profilu praktycznym, realizowane na Wydziale Psychologii i Komunikacji Społecznej.

Charakteryzują się przede wszystkim większą ilością warsztatów, ćwiczeń i zajęć terenowych prowadzonych przez praktyków - stanowią one ponad 50% wszystkich zajęć. Realizowane są za pomocą metod aktywnie włączających studentów do pracy (projekty, zadania ćwiczeniowe, symulacje, debaty, gry, odgrywanie ról), w podziale na mniejsze grupy. Wiedza teoretyczna przekazywana jest podczas wykładów.

Do zespołu wykładowców zaproszono wybitnych naukowców i praktyków. Są wśród nich m. in. dr hab. Michał Ziarko, prof. dr hab. Ewa Mojs, dr hab. Tomasz Hanć, dr n. med. i n. o zdr. Dominik Czajeczny, dr n. med. Wojciech Żak, dr Marcin Kochanowski – psycholog sportu i biznesu. Wśród zaproszonych do prowadzenia zajęć są także psychologowie, psychologowie szkolni, psychoterapeuci, psychiatrzy i kognitywiści oraz menedżerowie z firm rekrutacyjnych i działów HR.

 

 

Wsparciem dla pracy Studentów jest platforma Moodle, na której udostępniane są wszystkie materiały z wykładów, a także materiały do samodzielnej pracy. Więcej informacji o platformie Moodle znajdziesz tutaj.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł magistra psychologii.

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia możesz wybrać studia podyplomowe psychoterapeutyczne, prowadzące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

 

 

tryb studiowania

Tryb stacjonarny

Zajęcia odbywają się w tygodniu (od wtorku do piątku). Warsztaty i ćwiczenia realizowane są w budynku Uczelni, a wykłady online, także na żywo, w formie wideokonferencji.

 

Tryb niestacjonarny

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela, średnio 2 razy w miesiącu). Warsztaty i ćwiczenia realizowane są w budynku Uczelni, a wykłady online, także na żywo, w formie wideokonferencji. 

 

 

opis kierunku

Program studiów tworzony był z udziałem znakomitych naukowców oraz czynnych zawodowo psychologów i psychoterapeutów.

W opiniowaniu i konsultowaniu programu uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych i średnich, firm rekrutacyjnych i działów HR, fundacji skupionych na przeciwdziałaniu depresji dzieci i młodzieży i wypaleniu zawodowemu, a także przedstawiciele ośrodków pomocy rodzinie i domów dziecka. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorców, środowiska lekarskiego oraz artystycznego.

Kształcenie rozpocznie się od przedmiotów dających podstawy dla kierunku, a skończy na przedmiotach specjalnościowych i przygotowujących do praktyki psychologicznej, w tym przedmiotach wprowadzających w nurty psychoterapii – psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej, systemowej, humanistycznej i pozytywnej.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów. Uczelnia zapewnia miejsca praktyk. Studenci mogą także realizować praktyki samodzielnie.

Część zajęć praktycznych realizowana będzie z wykorzystaniem pracowni symulacyjno-obserwacyjnej oraz pracowni psychometrycznej z narzędziami diagnozy psychologicznej. Ponadto zajęcia terenowe odbywać się będą pod opieką prowadzących w ośrodkach zajmujących się interwencją i terapią dla dzieci i młodzieży.

Dzięki profilowi praktycznemu Absolwenci kierunku psychologia, od razu po zakończeniu studiów, będą przygotowani do pracy psychologa w różnego rodzaju organizacjach i instytucjach.

Znajomość różnych metod, technik i narzędzi diagnozy zachowań człowieka oraz umiejętność podejmowania interwencji psychologicznych,  pozwoli wykorzystać adekwatne techniki terapeutyczne w pracy.

Absolwent będzie posiadał wysokie osobiste oraz społeczne kompetencje psychologiczne, które pozwolą na udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej w postawie otwartości i poszanowania drugiego człowieka.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu od ponad 30 lat koncentruje się na identyfikowaniu potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie i wykorzystuje swój potencjał innowacyjny do wprowadzania na rynek specjalistów poszukiwanych przez zmieniające się społeczeństwo oraz rynek pracy.

Program kierunku psychologia w Wyższej Szkole Zarządzania i Psychologii w Poznaniu tworzony był z uwzględnianiem wymogów dla Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy), który obejmuje standardy kształcenia oraz praktyki uprawniające absolwentów kierunku do wpisu do Europejskiego Rejestru Psychologów.

 

program studiów

 

 

wybierz specjalność

Studenci wybierają specjalność na trzecim roku studiów. Na czwartym i piątym roku realizowanych będzie dwanaście przedmiotów specjalnościowych. 

 

 

opłaty

Na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w sześciu ratach na semestr
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZiP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

rekrutacja

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

 

* Dokumenty pobierzesz poniżej

dokumenty rekrutacyjne

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego pisemnie na poziomie podstawowym z wagą 1,5 oraz wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego pisemnie na poziomie podstawowym z wagą 1,0 lub wybranego przedmiotu zdawanego pisemnie na poziomie rozszerzonym z wagą 2,0.

Ponadto Komisja Rekrutacyjna może przyznać kandydatowi dodatkowe punkty za aktywność na polu działań społecznych - za udział w konkursach tematycznych, olimpiadach lub wolontariacie. Udokumentowane aktywności mogą zwiększyć wynik o maksymalnie 5 punktów.

Aby zostać przyjętym na studia należy uzyskać minimum 90 punktów.

 

Przykład 1:

język polski podstawowy - 50% * 1,5 = 75 punktów

matematyka podstawowa - 55% * 1 = 55 punktów

SUMA PUNKTÓW = 75 + 55 = 130 punktów

 

Przykład 2:

język polski podstawowy - 50% * 1,5 = 75 punktów

matematyka rozszerzona - 35% * 2 = 70 punktów

SUMA PUNKTÓW = 75 + 70 = 145 punktów

 

Na studia przyjmowani są kandydaci mający na świadectwie maturalnym ocenę/punktację z języka angielskiego lub niemieckiego.

Dopuszcza się również przedstawienie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły średniej / zaświadczenia / certyfikatu świadczącego o znajomości języka angielskiego / niemieckiego na poziomie co najmniej B1.

Z kandydatami, którzy nie dysponują powyższymi dokumentami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której lektor potwierdzi poziom znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1, co będzie podstawą do decyzji o przyjęciu na studia lub nie.

 

 

Praktyka obowiązuje od 7 semestru i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Do zadań studenta podczas praktyk na oddziałach szpitalnych oraz ośrodkach rehabilitacji i szkołach (dotyczy specjalności psychologia dzieci i młodzieży) należy w szczególności:

 • przeprowadzenie dwóch diagnoz psychologicznych z zakresu procesów poznawczych, inteligencji, emocji oraz osobowości (jedna dotyczy osoby dorosłej, jedna dziecka), diagnoza z wykorzystaniem narzędzi, które student poznał na zajęciach na Uczelni, wymagania minimalne - Test Wechslera, IDS, EPQ-R, INTE, CISS, PZN, interpretacja wyników, wykonanie testów potwierdzone w dzienniku praktyk,
 • omówienie z pacjentem wyników badań, wykonanie zadania potwierdzone w dzienniku praktyk,
 • opracowanie zaleceń dotyczących wsparcia psychologicznego badanego lub jego rodziny, potwierdzone w dzienniku praktyk,
 • uczestnictwo w wizytach na oddziale minimum 2 razy (potwierdzone w dzienniku praktyk), lub udział w spotkaniach z nauczycielami (1 raz)
 • udział w spotkaniach omawiających wyniki badań osób badanych (minimum 6 razy), potwierdzone w dziennikach praktyk,
 • przygotowanie dokumentacji wyników badań psychologicznych do użytku wewnętrznego (minimum 2) oraz dokumentacji zewnętrznej (minimum 2), potwierdzone w dziennikach praktyk,
 • zebranie wywiadu pogłębionego (2) zgodnie z protokołem stosowanym na oddziale lub innym miejscu potwierdzone w dziennikach praktyk,

Wyżej wymienione zadania mają na celu opanowanie praktyczne przeprowadzania badania psychologicznego, administracji testów i  ich interpretacji, przygotowania dokumentacji a także wzmacniania umiejętności komunikacyjnych w profesjonalnym środowisku.

 

Do zadań studentów podczas praktyk z obszaru psychologii biznesu należy w szczególności:

 • udział w procesie rekrutacji (obserwacja) przygotowanym przez daną organizację,
 • samodzielne przeprowadzenie wybranego testu stosowanego przez daną organizację,
 • przygotowanie ogłoszenia o naborze na stanowisko (opiekun praktyk przygotowuje zadanie na poziomie szczegółowym),
 • przygotowanie projektu warsztatów dla pracowników, którego celem jest wspieranie zdrowia psychicznego kadry w organizacji,
 • asystowanie przy przygotowywaniu lub zapoznanie się z gotowymi kartami oceny pracowniczej,
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji  procesów rekrutacji i selekcji,
 • opracowanie (symulacyjne) opisu 1 stanowiska pracy wybranego przez opiekuna oraz wybór narzędzi do weryfikacji pożądanych na danym stanowisku kompetencji,
 •  rozpoznanie i opis stresorów na wybranym przez opiekuna stanowisku pracy.

 

szkolapsychologia_0.png studia niestacjonarne, zajęcia w soboty i niedziel, średnio 2 zjazdy w miesiącu
walizkapsychologia.png aktywna praca w grupach warsztatowych
zegarpsycho.png uzyskanie tytułu magistra

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00