Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu kształcenia. Zdobywając na studiach wiedzę teoretyczną w zakresie wybranego kierunku, możesz skonfrontować ją z zawodową rzeczywistością. Dzięki praktykom zdobędziesz cenne doświadczenie, które może zaowocować w Twojej dalszej karierze.

Na stronach Akademickiego Biura Karier WSZiP w Poznaniu na bieżąco zamieszczane są ogłoszenia firm zgłaszających chęć przyjęcia studenta na praktyki oraz staże.

 

 

ZARZĄDZANIE i ADMINISTRACJA 

Praktyka obowiązuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Na studiach pierwszego stopnia: w trakcie semestru III - 8 tygodni (2 miesiące), w trakcie semestru IV - 8 tygodni (2 miesiące) i w trakcie semestru V - 8 tygodni (2 miesiące) / łącznie 24 tygodnie (praktyka może być zrealizowana w całości).

Na studiach drugiego stopnia: w trakcie II semestru - 4 tygodnie, w trakcie semestru III - 4 tygodnie i w trakcie lV semestru - 4 tygodnie / łącznie 12 tygodni, (praktyka może być zrealizowana w całości).

 

Studenci studiów pierwszego stopnia (licencjat) na początku III semestru, studenci studiów drugiego stopnia (magister) na początku II semestru, zgłaszają się do Centrum Obsługi Studenta (praktyki@wszib.com.pl) w celu ustalenia przebiegu i sposobu zaliczenia praktyk. 

 

PSYCHOLOGIA

Praktyka obowiązuje od 7 semestru.

Do zadań studenta podczas praktyk na oddziałach szpitalnych oraz ośrodkach rehabilitacji i szkołach (dotyczy specjalności psychologia dzieci i młodzieży) należy w szczególności:

 • przeprowadzenie dwóch diagnoz psychologicznych z zakresu procesów poznawczych, inteligencji, emocji oraz osobowości (jedna dotyczy osoby dorosłej, jedna dziecka), diagnoza z wykorzystaniem narzędzi, które student poznał na zajęciach na Uczelni, wymagania minimalne - Test Wechslera, IDS, EPQ-R, INTE, CISS, PZN, interpretacja wyników, wykonanie testów potwierdzone w dzienniku praktyk,
 • omówienie z pacjentem wyników badań, wykonanie zadania potwierdzone w dzienniku praktyk,
 • opracowanie zaleceń dotyczących wsparcia psychologicznego badanego lub jego rodziny, potwierdzone w dzienniku praktyk,
 • uczestnictwo w wizytach na oddziale minimum 2 razy (potwierdzone w dzienniku praktyk), lub udział w spotkaniach z nauczycielami (1 raz)
 • udział w spotkaniach omawiających wyniki badań osób badanych (minimum 6 razy), potwierdzone w dziennikach praktyk,
 • przygotowanie dokumentacji wyników badań psychologicznych do użytku wewnętrznego (minimum 2) oraz dokumentacji zewnętrznej (minimum 2), potwierdzone w dziennikach praktyk,
 • zebranie wywiadu pogłębionego (2) zgodnie z protokołem stosowanym na oddziale lub innym miejscu potwierdzone w dziennikach praktyk,

Wyżej wymienione zadania mają na celu opanowanie praktyczne przeprowadzania badania psychologicznego, administracji testów i  ich interpretacji, przygotowania dokumentacji a także wzmacniania umiejętności komunikacyjnych w profesjonalnym środowisku.

 

Do zadań studentów podczas praktyk z obszaru psychologii biznesu należy w szczególności:

 • udział w procesie rekrutacji (obserwacja) przygotowanym przez daną organizację,
 • samodzielne przeprowadzenie wybranego testu stosowanego przez daną organizację,
 • przygotowanie ogłoszenia o naborze na stanowisko (opiekun praktyk przygotowuje zadanie na poziomie szczegółowym),
 • przygotowanie projektu warsztatów dla pracowników, którego celem jest wspieranie zdrowia psychicznego kadry w organizacji,
 • asystowanie przy przygotowywaniu lub zapoznanie się z gotowymi kartami oceny pracowniczej,
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji  procesów rekrutacji i selekcji,
 • opracowanie (symulacyjne) opisu 1 stanowiska pracy wybranego przez opiekuna oraz wybór narzędzi do weryfikacji pożądanych na danym stanowisku kompetencji,
 •  rozpoznanie i opis stresorów na wybranym przez opiekuna stanowisku pracy.