RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzania o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy (na podstawie art. 13, ust. 1 i 2) RODO, że od dnia 25 maja 2018 będą Pani/Panu przysługiwały poniżej określone prawa oraz aktualne będą poniższe informacje i zasady związane przetwarzaniem w Wyższej Szkole Zarządzania i Psychologii w Poznaniu (zwanej dalej: WSZiP w Poznaniu) Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem, przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe (ADO), jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu, ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, wpisana pod numerem 9 do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez MNiSW, kontakt do ADO: ado@wszib.com.pl
 2. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań związanych z zawarciem z WSZiP w Poznaniu umowy o naukę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
  2. realizacji zawartej przez Panią/Pana z WSZiP w Poznaniu umowy o naukę (z pkt. a), której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WSZiP w Poznaniu w związku z jej działalnością w zakresie kształcenia i realizacją zawartych umów z pkt. a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO);
  4. realizacji marketingu własnego WSZiP w Poznaniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
  5. rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
  6. statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych WSZiP w Poznaniu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na pisemny wniosek innych instytucji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom współpracującym z ADO na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub pisemnego wniosku instytucji i organów publicznych, realizując cele określone w p. 2 (zgodnie z pkt. (31), (45) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. dla potrzeb rekrutacji: przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez 6 miesięcy;
  2. dla potrzeb kształcenia: przez okres do czasu jego zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, t.j. aktualnie przez 50 lat (podstawa prawna: RMNiSW, §15, ust. 4);
  3. dla potrzeb marketingu własnego WSZiP w Poznaniu: przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
  4. dla potrzeb realizacji pozostałych celów przetwarzania wymienionych w p. 2: przez okres do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WSZiP w Poznaniu, stanowiących podstawę do takiego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana wobec niego sprzeciwu.
 5. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z art. 77 RODO).
 6. Podanie wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym  umożliwia wpisanie na listę studentów i udział w procesie kształcenia (art. 6 ust. 1 pkt. b, c RODO; RMNiSW § 15, ust. 1).
 7. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 ust. 1 i 4 RODO).
 8. ADO nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 13 ust. 1 pkt. f RODO).
 9. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), dostępnym pod adresem e-mail: iod@wszib.com.pl
 10. Aktualizacje przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, są publikowane na stronie internetowej WSZiP w Poznaniu.

 

Objaśnienia:

 • ADO – Administrator przetwarzający dane osobowe
 • IOD – Inspektor Ochrony Danych
 • MNiSW - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • RMNiSW - Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.  2018 r., poz. 1861, z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z póź. zm.)
 • WSZiP w Poznaniu – Wyższa Szkoła Zarzadzania i Psychologii w Poznaniu