Nowoczesne zarządzanie strategiczne - Lean, zarządzanie projektami, zarządzanie produktem - patronat Kaizen Institute

Rekrutacja ciągła!

Zapisz się w każdej chwili!

 

Opis studiów:

Studia kierowane są do osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami, zarządzaniu produktem, doskonaleniu procesów i polepszaniu wyników organizacji.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej i gier symulacyjnych, z dużym naciskiem na stronę praktyczną.

Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, właściciele firm rodzinnych i ich następcy, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie.

Zajęcia realizowane będą w formie hybrydowej - 50% w budynku / 50% online.

 

Partnerzy:

 

Cena studiów podyplomowych:

6200 zł

 

 

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS):

 1. Definiowanie strategii - podstawy analizy strategicznej, w tym analiza otoczenia zewnętrznego - PEST, analiza otoczenia wewnętrznego - 5 sił Portera, analiza przedsiębiorstwa. SWOT
 2. Operacjonalizacja strategii - budowa portfela programów i projektów. Różnice między programem a projektem. Rodzaje programów i różnice w zarządzaniu nimi.
 3. Operacjonalizacja strategii - zarządzanie wykonaniem portfela programów i projektów w kontekście monitorowania realizacji celów strategicznych
 1. Wprowadzenie do zarzadzania produktem - podstawowe pojęcia. cykl życia produktu. pozycjonowanie strategiczne produktów
 2. Identyfikacja i analiza potrzeb klienta - model Kano, mapy empatii, persony
 3. Podstawy zarządzania wartością produktu - budowa propozycji wartości w odniesieniu do kontekstu użyteczności klienta "jobs-to-be-done" 
 4. Podstawy budowy tematycznej mapy drogowej produktu (themes based roadmap)
 1. Identyfikacja ryzyk kluczowych i zarzadzanie ryzykiem rezydualnym
 2. Zarzadzanie zmianą w kontekście spójności zakresu, czasu i kosztu
 3. Kluczowe elementy optymalizacji planowania w praktyce
 4. Podstawowe różnice miedzy programem a projektem w kontekscie planowania
 • Hadrone narzędzie. Benefits management & corporate governance (16h)
  Hanna Hanć

Narzędzia wspierające zarządzanie projektami i portfelami projektów - przygotowanie do realizacji projektu dyplomowego z wykorzystaniem oprogramowania HADRONE PPM (8h):

 1. Strategia i zarządzanie portfelem projektów
 2. Kategorie, etapy realizacji, klasyfikacja wydatków i ryzyk w projekcie
 3. Zasoby kompetencyjne i budżetowanie kosztów wewnętrznych i zewnętrznych
 4. Monitorowanie i kontrola oraz zarządzanie zmianą
 5. System jako narzędzie wspierające przepływ informacji w organizacji
 6. Ścieżka realizacji własnego projektu: omówienie zasad współpracy w realizacji projektu dyplomowego

Maksymalizacja korzyści wynikających z projektowego zarządzania rozwojem organizacji. Procesy decyzyjne w korporacji (8h)

 1. Zarządzanie wartością: aktywa przedsiębiorstwa, programy restrukturyzacji, efektywność zasobów oraz przewaga konkurencyjna
 2. Procesy decyzyjne: zarządzanie informacją, kultura organizacji i etapy procesu podejmowania decyzji
 1. Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji, jak się upewnić, że wszyscy rozumieją swoją rolę
 2. Feedback – jak ważne jest udzielanie informacji zwrotnej
 3. Jak efektywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe
 4. Jak stać się liderem osiągającym ponadprzeciętne rezultaty
 5. Wyznaczanie ambitnych celów, które zespół zapragnie osiągnąć
 6. Jak skuteczniej przekonywać do naszych pomysłów
 7. Co motywuje i co demotywuje w drodze do celu
 8. Określanie poziomu zaangażowania zespołu w realizację celów i przeciwdziałanie wypaleniu
 9. Interesariusze – kto jest odbiorcą, kto sojusznikiem, a kto jest wrogiem naszego projektu i jak stworzyć przyjazne otoczenie dla projektu
 1. Jak sprawnie pracować projektowo w zespołach kreatywnych w ciągle zmieniającym się otoczeniu
 2. Metody i triki zwinnego zarządzania
 1. Podstawy Lean: filozofia, historia, korzyści, strategia, definicje,
 2. Świadomość marnotrawstwa (rodzaje MUDA – 7 rodzajów strat, Kaizen-doskonalenie procesów)
 3. Organizacja miejsca pracy (5S)
 • Zarządzanie przepływami w organizacji – VSA (Value Stream Analysis -analiza strumienia wartości) (8h)
  Adam Baśkiewicz
 1. VSM - VALUE STREAM MAPPING - mapowanie strumieni wartości w przedsiębiorstwie.
 2. Lean w logistyce
 3. Lean na produkcji
 4. Kanban - metoda sterowania produkcją
 5. Supermarkety - odpowiednio zarządzany „magazyn” materiałów
 1. Lean Leadership
 2. Budowanie efektywnych zespołów
 3. System Sugestii
 1. Organizacja zespołu
 2. Praca standardowa
 3. Szkolenia i coaching
 4. Zaawansowane rozwiązywanie problemów
 1. Lean office
 2. Lean w obsłudze Klienta
 3. Lean w administracji
 • Hadrone: podsumowanie projektu dyplomowego (8h)
  Zajęcia warsztatowe - weryfikacja projektów zaplanowanych przez słuchaczy w systemie HADRONE PPM (8h)

  Hanna Hanć
 1. Moduł zaliczeniowy, prezentacje słuchaczy na forum
 2. Kryteria oceny: zawartość merytoryczna (40%), znajomość metodologii i terminologii (30 %), prezentacja planowanej ścieżki realizacji w systemie (20%), efektywne przekonanie audytorium do uruchomienia realizacji projektu (10%)

 

Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia:
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. WSZiP dr Bartłomiej Juras

Konsultant programu studiów podyplomowych:
Hanna Hanć, Jakub Lesiński i Adam Baśkiewicz

Czas trwania studiów:
Program obejmuje 120 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60