Administracja finansowa i kontrola skarbowa

Rekrutacja ciągła!

Zapisz się w każdej chwili!

 

Opis studiów:

Studia podyplomowe Administracja finansowa i kontrola skarbowa umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z dziedziny prawa finansowego, w tym na temat instytucji prawnych planowania finansowego w sektorze publicznym, systemu podatków i nowej (wprowadzonej w 2017 r.) organizacji administracji skarbowej, możliwości pozyskiwania przez podmioty publiczne i prywatne wsparcia ze środków publicznych, systemu bankowego oraz kontroli finansowej.

Studia te są skierowane przede wszystkim do osób zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (a więc w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych, w urzędach celno-skarbowych), w pozaskarbowych instytucjach kontroli finansowej, w wydziałach finansowo-budżetowych urzędów administracji rządowej i samorządowej, w publicznych i prywatnych instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, doradztwa finansowego, a także do osób zatrudnionych już w takich urzędach/instytucjach i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

 

Cena studiów podyplomowych:

5600 zł

 

 

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS):

 • Prawo finansów publicznych – wybrane zagadnienia
 1. System prawa finansowego i finansów publicznych
 2. Prawo budżetowe państwa (ustawa budżetowa, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, procedura budżetowa)
 3. Finanse samorządu terytorialnego (uchwała budżetowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa, procedura budżetowa, system dochodów samorządowych, kontrola i nadzór nad gospodarką finansową samorządu terytorialnego)
 4. Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie
 • Prawo podatkowe
 1. Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego 
 2. System podatków (podatki dochodowe, podatki obrotowe, podatki majątkowe)
 3. Organizacja administracji skarbowej
 • Kontrola finansowa
 1. Pojęcie i klasyfikacje kontroli finansowej
 2. Kontrola finansowa Najwyższej Izby Kontroli
 3. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regionalne izby obrachunkowe
 4. Kontrola skarbowa
 5. Audyt wewnętrzny
 • Instrumenty publicznego wsparcia finansowego
 1. Fundusze krajowe
 2. Preferencyjne pożyczki ze środków publicznych dla instytucji publicznych oraz przedsiębiorców 
 3. Fundusze unijne
 • Prawo bankowe i finansowe instytucje nadzorcze
 • Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe

 

Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia:
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych jego programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. WSZiP dr Małgorzata Ratajczak

Czas trwania studiów:
Program obejmuje 120 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60