Studia podyplomowe Kompetencje psychologiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą

Rekrutacja ciągła!

Zapisz się w każdej chwili!

 

Opis studiów:

Celem studiów podyplomowych jest stworzenie najlepszych warunków do rozwijania odporności psychicznej dzieci i młodzieży ale także nauczycieli i osób zaangażowanych w budowanie wsparcia w środowisku szkolnym w oparciu o najnowszą wiedzę i praktyczne metody pomocy psychologicznej.

Słuchacze poznają rozwiązania, które będą pomocą w diagnozowaniu kryzysów i zaburzeń psychicznych oraz tworzeniu strategii wspierania zasobów psychicznych dzieci i młodzieży.

Dynamiczne zmiany w kulturze, systemie edukacji, a także postpandemiczne lęki wywołują zaburzenia psychiczne, w tym zaburzenia odżywiania i choroby współistniejące, narastającą przemoc wywołującą depresję, które wymagają adekwatnej wiedzy i umiejętności udzielania skutecznej pomocy psychologicznej.


 

Cena studiów podyplomowych:

6000 zł

 


 

Program studiów podyplomowych:

1. Kryzys w systemie rodziny a pierwsza pomoc psychologiczna (16h) 

dr Grażyna Teusz

 • Radzenie sobie z różnego rodzaju zdarzeniami kryzysowymi a jakość organizacji systemu rodzinnego i jego ontycznej tożsamości.
 • Rodzina prawidłowa versus dysfukcyjna a zaburzenia rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży. Wzory komunikacji interpersonalnej w systemie rodziny.
 • Kryzys, krytyczne wydarzenia życiowe w cyklu życia rodziny - pierwsza pomoc psychologiczna, skierowanie do dalszej pomocy specjalistycznej.
 • Narzędzia wspierające pierwszą pomoc psychologiczną nauczyciela/psychologa: umiejętności oraz techniki komunikacyjne, ćwiczenia dla dzieci i młodzieży, narzędzia do pracy z emocjami, sferą poznawczą i ciałem, narzędzia do monitorowania przebiegu kryzysu.

 

2. Problemy codzienności współczesnych nastolatków (16h)

mgr Karolina Kręglewska

mgr Marta Stolarska

 • Dzieciństwo i dorastanie jako skomplikowany projekt konstruowania obrazu samego siebie i poczucia tożsamości.
 • Przemoc w rodzinie i szkole wobec dzieci i młodzieży. Przemoc rówieśnicza. Możliwości i sposoby wsparcia dla ofiar przemocy. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w szkołach,  wybrane metody i narzędzia.
 • Znaczenie relacji w okresie dzieciństwa i dojrzewania. Udział mediów społecznościowych i nowych technologii w procesie budowania relacji.
 • Hejt a agresja i frustracja. Oblicza samotności i osamotnienia u dzieci i młodzieży. Metody przeciwdziałania hejtowi i prześladowaniu w szkole, strategie radzenia sobie. 

 

3. Depresja dzieci i młodzieży – ocena ryzyka i interwencje na poziomie szkoły (16h)

Sylwia Sitkowska

Damian Berent

 • Co mówi o depresji współczesna nauka? Typy depresji.
 • Depresja dzieci i młodzieży w świetle teorii przywiązania. Styl przywiązania, a depresja w okresie dorastania.
 • Wsparcie społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem, a depresyjność młodzieży.
 • Kryteria diagnostyczne depresji. Objawy depresji młodzieńczej.
 • Wpływ depresji na myślenie, emocje i zachowanie.
 • Sposoby przeciwdziałania depresji u dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie i traktowanie dziecka z depresją w szkole.

 

4. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i przeciwdziałanie (16h)

prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć

 • Rodzaje, przyczyny, objawy i konsekwencje zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
 • Rozpoznawanie i uspokajanie stanów lekowych u dzieci i młodzieży.
 • Wybrane metody, techniki, stretegie i narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi.

 

5. Próby samobójcze i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży  - ocena ryzyka, pomoc, budowanie wsparcia i współpraca ze specjalistami (16h) 

prof. dr hab. E. Mojs

 • Myśli, groźby, tendencje i czyny - samobójstwa, samookaleczenia i inne zachowania autoagresywne u młodzieży.
 • Źródła zachowań autoagresywnych. Ocena ryzyka samobójstwa u dzieci i młodzieży.
 • Funkcje zachowań związanych z samookaleczniem u młodzieży cierpiącej na depresję.
 • Rodzina jako niejednoznaczny czynnik suicydogenny.
 • Działania pozorne a system wsparcia dzieci i młodzieży po próbach samobójczych.
 • Plan bezpieczeństwa, uważność na myśli i tendencje samobójcze. Budowanie systemu wsparcia w szkole.

 

6. Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Praca z uczniami w spektrum autyzmu. (8h+8h)

Sylwia Sitkowska

Damian Berent

Spektrum autyzmu

 • Spektrum autyzmu – rozpoznanie
 • Oblicza choroby, zachowania dzieci nieneurotypowych
 • Uczenie się dzieci ze spektrum autyzmu
 • Relacje dzieci ze spektrum autyzmu
 • Wsparcie dzieci ze spektrum autyzmu, rola empatii
 • Specyfika komunikacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Nastolatek z autyzmem i jego (trudne) przejście w okres dorosłości
 • Rola szkoły we wspomaganiu rozwoju nieneurotypowego

Zaburzenia odżywiana

 •  Różnorodność postaci zaburzeń odżywiania
 • Zaburzenia odżywiania i choroby współistniejące
 • Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń odżywiania
 • Zjawisko gotowości anorektycznej
 • Jak współpracować z rodzicami dzieci z zaburzeniami odżywiania
 • Jak rozmawiać z dzieckiem z zaburzeniami odżywiania

 

7. Warsztaty doskonalenia kompetencji psychologicznych (16h)

dr Grażyna Teusz

prof. dr hab. Ewa Mojs

 • Pojęcie kompetencji osobistych, umiejętność korzystania z własnych doświadczeń i budowania ścieżki własnego życia.
 • Rozwój umiejętności służących budowaniu relacji i związków z drugą osobą, umożliwiających  stworzenie interakcji, które sprzyjają optymalnemu korzystaniu z własnych sił i zasobów rozwojowych. Wykorzystanie elementów CFT – terapia skoncentrowana na współczuciu, jako dostępu do dobrostanu, do rozwoju  współczującej postawy wobec siebie oraz innych (dziecko, młodzież, etc.).   
 • Poznawcze oraz emocjonalne rozumienie skutecznego działania.
 • Praktykowanie uważnego współczucia, uczenie się zachowania równowagi w umyśle oraz zwiększania dostępności do uczuć, emocji i dobrostanu, poczucia bezpieczeństwa oraz więzi.
 • Refleksja nad konstrowaniem indywidualnego stylu (nauczyciela/psychologa) tworzenia więzi, relacji i budowania kontaktu z dziećmi i młodzieżą.
 • Umiejętność pomagania i organizownaia środowiska/kontekstu oraz poszerzania zasobów osobowych – własnych oraz innych, z którymi nauczciel/psycholog pracuje.     

 

8. Zaliczenie – symulacja case study z rozwiązaniem


 

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. Ewa Mojs

specjalistka zakresu psychologii klinicznej i neuropsychologii, psycholożka, psychoterapeutka, Kierownik katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 • dr Grażyna Teusz

pedagożka i terapeutka sytuacji kryzysowych, obszary specjalizacji - psychologia rodziny, terapia par, wykładowczyni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 • mgr Karolina Kręglewska

psycholożka, psychoterapeutka systemowa, doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, przez wiele lat psycholog szkolny

 

 • mgr Marta Stolarska

psycholożka, psychoterapeutka, pracująca od ponad 15 lat w obszarze profilaktyki i wspierania osobistego potencjału, a także w zakresie interwencji i poradnictwa w sytuacjach kryzysowych oraz terapii indywidualnej i grupowej


 

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.


 

Warunki ukończenia:
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry