Lean Management pod patronatem merytorycznym Kaizen Institute

Rekrutacja ciągła!

Zapisz się w każdej chwili!

 

Opis studiów:

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Szczupłe zarządzanie oparte na ciągłym doskonaleniu, eliminacji marnotrawstw, współpracy zespołowej i maksymalizacji jakości zwiększa konkurencyjność organizacji na rynku. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy na temat Lean i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności. Grupę docelową stanowią przede wszystkim przedsiębiorcy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy działów Lean, Kaizen, Ciągłego Doskonalenia, specjaliści oraz inżynierowie zajmujący się optymalizowaniem procesów w firmie. Zajęcia prowadzone w głównej mierze w formie warsztatowej, wraz z licznymi grami symulacyjnymi, z dużym naciskiem na stronę praktyczną. Prowadzane są zarówno przez uznanych teoretyków, jak i praktyków Lean.

Partnerem merytorycznym studiów jest KAIZEN Institute.

Kaizen Institute, założony w 1985 roku przez Masaaki Imai, jest pionierem i światowym liderem w dziedzinie promocji idei oraz praktyk kaizen. Zespól ludzi z całego globu dąży do budowania świata, w którym każdy, każdego dnia i w każdym miejscu mógłby stosować kaizen.
Kaizen Institute doradza różnym organizacjom, zarówno publicznym, jak i prywatnym, jak mogą łatwiej, szybciej, skuteczniej i niższym kosztem poprawiać swoje wyniki na globalnym rynku. Jego eksperci zachęcają klientów do wspierania rozwoju liderów zdolnych zapewnić przedsiębiorstwu stały i zrównoważony wzrost we wszystkich dziedzinach działalności. Działania te przyczyniają się do urzeczywistnienia wizji Instytutu, zakładającej powstanie ogólnoświatowej społeczności praktykującej kaizen

 

Partnerzy:

 

Cena studiów podyplomowych:

5200 zł

 

 

 

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS):

 1. Koncepcje Ciągłego Doskonalenia Lean Management.
  1. Podstawy Lean: filozofia, historia, korzyści, strategia, definicje,
  2. Świadomość marnotrawstwa (rodzaje MUDA – 7 rodzajów strat, Kaizen-doskonalenie procesów)
  3. Organizacja miejsca pracy (5S)
 2. Praca Standaryzowana.
  1. Standaryzacja (TWI - standaryzacja pracy)
  2. Wizualizacja (Visual Menagment)
 3. Miękkie elementy wdrażania Lean Manufacturing.
  1. Lean Leadership
  2. Budowanie efektywnych zespołów
  3. System Sugestii
 4. Zarządzanie przepływami w organizacji.
  1. VSM - VALUE STREAM MAPPING - mapowanie strumieni wartości w przedsiębiorstwie.
  2. Lean w logistyce
  3. Kanban - metoda sterowania produkcją
  4. Supermarkety - odpowiednio zarządzany „magazyn” materiałów
 5. Kultura utrzymania parku maszynowego.
  1. TPM (Total Productive Maintenance - kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu, Preventive Maintenance, Autonomous Maintenance)
  2. SMED (Single Minute Exchange of Die - skracanie czasów przezbrojeń)
 6. Zarządzanie jakością.
  1. Problem Solving - Metody rozwiązywania problemów
  2. FMEA (Failure mode and effects analysis - analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie)
 7. Zarządzanie systemami wspierającymi.
  1. Lean office
  2. Lean w obsłudze Klienta
 8. Komplementarne techniki zarządzania.
  1. Industry 4.0 - "czwarta rewolucja przemysłowa"
  2. Six Sigma
  3. WCM - World Class Manufacturing
 9. Podstawy zarządzania zmianą.
  1. Komunikacja w zespole
  2. Zarządzanie zmianą
  3. Techniki kreatywnego myślenia
 10. Benchmark tour – wizyta w zakładzie, który posiada Lean Managment.

 

Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia:
Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. WSZiP dr Bartłomiej Juras

Konsultant programu studiów podyplomowych:
mgr inż. Adam Baśkiewicz

Czas trwania studiów:
Program obejmuje 120 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.

Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60