Studia podyplomowe Kadry i płace

Rekrutacja ciągła!

Zapisz się w każdej chwili!

 

Opis studiów:

Studia dedykowane są osobom zainteresowanym prawem pracy i problematyką kadrową, zarówno zatrudnionym już na stanowiskach związanych z obsługą kadrową lub płacową firm, urzędów czy innych instytucji, jak i kandydatom na takie stanowiska chcącym wyspecjalizować się w tej dziedzinie.

Celem studiów jest zapewnienie niezbędnej i rzetelnej wiedzy w szczególności z zakresu prawa pracy, prawnych form zatrudnienia, organizacji pracy, zagadnień płacowych, dokumentacji kadrowej, a także podatków i ubezpieczeń społecznych dotyczących sfery zatrudnienia.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kadrowo-płacowych studia te pozwolą w rozwoju zawodowym oraz będą odpowiedzią na coraz wyższe wymagania i oczekiwania stawiane przez pracodawców. Z kolei kandydatów przygotują one do nowej roli w sferze zawodowej i do podejmowania z większą pewnością wyzwań odpowiadających im zainteresowaniom. Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) w zakresie dowolnego kierunku.

 

Zajęcia realizowane będą w formie hybrydowej (online/stacjonarnie), średnio jeden weekend w miesiącu (sobota i niedziela).

 

 

Główne atuty studiów to podejście:

 • rzeczowe - ponad 90 proc. zajęć stanowią przedmioty z zakresu prawa pracy i innych przydatnych dziedzin prawa (uzupełnieniem są zajęcia warsztatowe poświęcone motywacji i komunikacji w celu ułatwienia efektywnej współpracy w zespole i budowania porozumienia w środowisku pracy).
 • elastyczne - poziom zaawansowania studiów jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb słuchaczy (od podstaw prawa pracy, aż do złożonych problemów z obszaru kadrowo-płacowego).
 • otwarte - reagowanie na zmiany w otoczeniu prawnym (w czasie trwania studiów uwzględniane są planowane i zachodzące zmiany w przepisach prawa pracy i innych ustawach ważnych z punktu widzenia obsługi kadrowo-płacowej).   
 • praktyczne - metodyka studiów zakłada konfrontowanie wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki w szczególności poprzez warsztaty, studium przypadków, analizę trendów orzeczniczych, kazusy i ćwiczenia.   

 

Cena studiów podyplomowych:

5600 zł

 

 

 

Wykładowcy:

 • prof. WSZiP dr Danuta Klucz - absolwentka studiów magisterskich i studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, nauczyciel akademicki, aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Interesuje się różnymi dziedzinami prawa, w szczególności prawem pracy, prawem cywilnym, gospodarczym i finansowym. Wiodącą dziedziną jest jednak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. W kręgu jej zainteresowań jest również polityka społeczna i bankowość. Autorka artykułów prasowych i publikacji książkowych. Zawodowo związana także z sektorem bankowym, gdzie pełni funkcje doradcze i zajmuje się obszarem compliance. Prowadzi szkolenia dla banków z zakresu prawa pracy, polityki kadrowej oraz ładu korporacyjnego.
 • mgr Piotr Pietrzak - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra prawa i administracji uzyskał broniąc pracy magisterskiej związanej tematycznie z prawem pracy. Praktyk prawa pracy, od około 20 lat związany zawodowo z nadzorem przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuje się również udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w transporcie drogowym, w szczególności w zakresie uregulowań prawnych dotyczących czasu pracy kierowców. W ramach współpracy z firmami szkoleniowymi prowadził zajęcia z zakresu prawa pracy
 • mgr Artur Różycki - Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju ENERGA S.A. Karierę zawodową rozpoczął w firmie audytorsko-doradczej Ernst & Young. Uczestniczył w projektach dotyczących hutnictwa miedzi, przemysłu telekomunikacyjnego i elektroenergetyki. W trakcie przekształceń sektora elektroenergetycznego  w latach 1997-2003 przeprowadził wraz ze swoim zespołem restrukturyzację obszaru obsługi klienta w Energetyce Poznańskiej i ENEA SA oraz wdrażał rozwiązania IT wspomagające ten obszar (m.in. systemy billingowe). Współtworzył Energetyczne Konsorcjum Zachodnie, kierując zespołem zarządzania kontraktacją oraz administrowania rozliczeniami. W latach 1998-2006 prezes i wiceprezes zarządu spółki EnergoPartner. Od 2003 r. dyrektor departamentu obsługi klienta ENEA oraz ENEA Operator. Od lutego 2008 r. wiceprezes a od lipca prezes zarządu  ENEA Operator. Od 2011 r.  jest członkiem Stowarzyszenia EDSO, którego celem jest promowanie współpracy między operatorami systemu dystrybucyjnego w zakresie standaryzacji oraz rozwoju sieci. W latach 2008 - 2013 był również prezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Źródło: http://ktojestkim.forbes.pl/artur-rozycki,sylwetka,137170,1,1.html
 • dr Michał Wyszkowski - od niemal dwudziestu lat zawodowo związany z systemem nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce; jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się wokół postępowania administracyjnego oraz prawa pracy. Od lat współpracuje, w ramach działalności dydaktycznej, z uczelniami na terenie Wielkopolski (m.in. Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu), organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, a także z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Jest autorem publikacji w zakresie prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania administracyjnego oraz prawa europejskiego w zakresie ochrony pracy. Od 2005 roku współpracuje także z instytucjami Unii Europejskiej - Dyrekcją Generalną KE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - realizując różne projekty w zakresie szeroko rozumianej ochrony pracy.

 

Program studiów podyplomowych: 140 godz. (45 pkt. ECTS):

I. WYBRANE INSTYTUCJE PRAWA PRACY

 • Prawo pracy i stosunek pracy
 • Wykładnia i rozumienie tekstów prawnych
 • Umowa o pracę - rodzaje, elementy umowy o pracę, oświadczenia woli i czytanie umów, porozumienie i wypowiedzenie zmieniające, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
 • Obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
 • Zakaz konkurencji w pracy
 • Dyskryminacja i zasada równego traktowania
 • Mobbing w środowisku pracy
 • Zakładowe regulaminy prawa pracy          

II. URLOPY I CZAS PRACY

 • Normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
 • Systemy i rozkłady i czasu pracy
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy
 • Urlopy wypoczynkowe
 • Urlopu bezpłatne
 • Zwolnienia od pracy bezpłatne i odpłatne

III. PŁACE I ROZLICZENIA FINANSOWE W ZATRUDNIENIU

 • Pojęcie i struktura wynagrodzenia za pracę
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Premie i nagrody
 • Odprawy, ekwiwalenty i odszkodowania
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Świadczenia socjalne
 • Koszty uzyskania przychodów i podatki w zatrudnieniu
 • Ubezpieczenia społeczne pracowników

IV. ADMINISTROWANIE DOKUMENTACJĄ I DANYMI W ZATRUDNIENIU   

 • Akta osobowe pracowników
 • Pozostała dokumentacja pracownicza
 • Ochrona i przetwarzanie danych osobowych pracowników

V. OCHRONA I KONTROLA PRACY

 • Szczególna ochrona pracowników
 • Ochrona i uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Kontrola warunków pracy
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna pracodawcy

VI. KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji
 • Odpowiedzialność w zespole
 • Feedback - udzielanie informacji zwrotnej
 • Planowanie spotkań - prezentacja aktualnego stanu realizacji zadań
 • Efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 

Warunki przyjęcia:
Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia:
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie w formie testów przedmiotów z każdego z sześciu modułów objętych programem oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia w formie testu lub pracy zaliczeniowej, a także obecność podczas zajęć na poziomie ustalonym w Regulaminie studiów podyplomowych. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Kierownik studiów podyplomowych:
prof. WSZiP dr Danuta Klucz

Czas trwania studiów:
Program obejmuje 140 godzin. Studia trwać będą dwa semestry w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych, planowanych raz w miesiącu od listopada danego roku do czerwca roku następnego. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców i praktyków z dziedziny prawa pracy oraz innych dziedzin objętych programem studiów.

Liczba godzin w I semestrze: 70
Liczba godzin w II semestrze: 70