Akredytacja na 5!

Body: 

W marcu 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę programową na kierunku Administracja na studiach I i II stopnia WSZiB w Poznaniu.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku Administracja prowadzonym na Wydziale Administracji WSZiB w Poznaniu na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim - wydaje ocenę POZYTYWNĄ.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Administracji WSZiB w Poznaniu spełnia wymogi kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia kierunku Administracja  studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny POZYTYWNEJ.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę "W PEŁNI" tj, koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.

Obraz: